Kajian

Kajian Kitab Tsalatsatul Ushul

1. Judul Kitab

Para ulama berbeda pendapat tentang nama kitab ini, di antara mereka ada yang menamakan Tsalatsatul ushul dan ada pula yang menyebutnya dengan Al ushul Ats Tsalatsah.

Syaikh Kholid Al Mushlih hafidzohulloh berkata : “Risalah ini dinamai dengan “Tsalatsatul Ushul”, ia terkenal dengan nama ini, atau dengan nama “Al Ushul Ats Tsalatsah”.

2. Penulis Kitab

Beliau adalah Al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rosyid bin Barid bin Muhammad bin Masyruf bin Umar bin Wahb at Tamimi.

Lahir di daerah Uyainah pada tahun 1115 H, di rumah yang bercahaya dengan ilmu, kemuliaan dan agama. Ayahandanya seorang Ulama terkemuka, demikian pula kakeknya seorang Ulama Nejed di zamannya.

Buah pena beliau yang paling terkenal adalah :

a.  Kitabut Tauhid Aladzi Hua Haqullohi ‘Alal ‘Abid.
b.  Kasyfu Syubhat.
c.  Tsalatsatul Ushul
d.  Nawaqidul Islam.
e.  Masailul Jahiliyah.
f.  Mukhtashor Zadyl Ma’ad.
g.  Mukhtashorul Inshof WaSyarhil Kabir.
h.  Fadlul Islam.

3. Tentang Kitab

“Kitab Tsalatsatul Ushul merupakan buku induk yang wajib diketahui oleh setiap peribadi muslim, agar ia memiliki pemahaman yang sahih tentang dasar-dasar pokok agamanya.

Setiap muslim wajib mengenal Allah, Rasul dan Dinul Islam, lalu mengamalkan dan mendakwahkan ilmunya, serta bersabar terhadap pelbagai gangguan yang muncul di dalamnya. Ilmu tentang Allah, Rasul dan Dinul Islam adalah ilmu-ilmu pokok. Itulah yang akan ditanyakan oleh Malaikat kubur kepada setiap manusia, saat kelak ia memasuki alam kubur. Kerana pentingnya ketiga ilmu ini, maka ia dikenal dengan sebutan Al-Ushul at-Tsalatsah atau Tsalatsatul Ushul yang artinya “Tiga (ilmu) Pokok”

4. Gambaran Umum Isi Kitab

Pemilik Al Wijazah hafidzohulloh berkata :”Masalah ketiga [Gambaran umum isi kitab], ia merupakan gambaran dari tiga bagian :

1. Muqaoddimah.

Sebagai catatan, penulis tidak secara langsung membahas Al ushul Ats Tsalatsah. Beliau memulai dengan muqaoddimah, muqoddimah tersebut berisi tiga muqoddimah dan tiga pembahasan, setiap pembahasan dimulai dengan kalimat [اعلم رحمك الله] ‘Ketahuilah! semoga Alloh merahmatimu’.

Pembahasan pertama tentang wajibnya empat masalah. Pembahasan kedua tentang wajibnya tiga perkara. Pembahsan ketiga tentang penjelasan millah Ibrohim ‘alaihi wa ‘ala nabiyina as sholat wa as salam.

2. Inti Pembahasan.

Berisi tentang al ushul ats tsalatsah. Beliau memulai dengan menyebutkan al ushul ats tsalatsah. Ushul pertama tentang ma’rifatulloh. Ushul yang kedua tentang ma’rifatud dien dan tiga tingkatannya. Ushul ketiga tentang siroh singkat Rosul sholallohu ‘alaihi wa sallam.

3. Akhir dan Penutup Kitab.

Pada akhir kitab penulis menyebutkan pembahasan (hari) akhir. Diantaranya iman kepada kebangkitan dan hisab. Kemudian tentang pembahasan yang sangat penting, yaitu wajibnya kufur dengan thoghut disertai penyebutan makna dan dedengkotnya. Selesai kutifan dari Al Wijazah.

Berikut Kajian Kitab Tsalatsatul Ushul – Tiga Landasan Utama, Oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas

  1. Tiga Landasan Utama 1
  2. Tiga Landasan Utama 2
  3. Tiga Landasan Utama 3
  4. Tiga Landasan Utama 4
  5. Tiga Landasan Utama 5
  6. Tiga Landasan Utama 6
  7. Tiga Landasan Utama 7
  8. Tiga Landasan Utama 8
  9. Tiga Landasan Utama 9
  10. Tiga Landasan Utama 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s